logo
Izvēlēties periodu
Meklēt kartē
Izvēlne

Biļešu tirdzniecības vispārīgie noteikumi

LĪGUMA VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI PAR BIĻEŠU TIRDZNIECĪBU UN CITIEM PAKALPOJUMIEM

Pēdējie grozījumi: 19.07.2023.

 

Šie vispārējie nosacījumi attiecas uz SIA “Biļešu Serviss”, reģ. Nr. 40003493078, juridiskā adrese Rūpniecības iela 34A - 3A, Rīga, LV-1045 (Darbuzņēmējs) un Klientu (atbilstoši tālāk sniegtajai definīcijai).

Darbuzņēmējs ir uzņēmums, kas nodarbojas ar tirdzniecību un reklāmu. Papildinformāciju par Darbuzņēmēju un tā Pakalpojumiem meklējiet tā tīmekļa vietnē.

Darbuzņēmējs sniedz starpniecības pakalpojumus tiešsaistē un darbojas kā Klienta komercaģents, izplatot Klienta preces vai pakalpojumus tā vārdā, taču nekļūstot par preču vai pakalpojumu, kas nopirkti kopā ar Biļeti, īpašnieku vai faktisko sniedzēju.

 • Definīcijas
  • Līgums – Vispārējie nosacījumi un Īpašie nosacījumi un to pielikumi.
  • Darbuzņēmējs – Darbuzņēmējs ir augstāk minētā juridiskā persona, kas sniedz Klientam Pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
  • Klients – Darbuzņēmēja tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikala komerciāls lietotājs, kas ir Pasākuma organizators vai tā pilnvarots pārstāvis. Klients var būt jebkura persona, tostarp fiziska vai juridiska persona, organizācija vai iestāde, kas atbild par visiem apstākļiem saistībā ar Pasākumu, tostarp Pasākuma norisi.
  • Piespiedu atpirkšanas pakalpojums – Biļešu atpirkšana, ko Darbuzņēmējs veic, ja Klients nav pasūtījis Biļešu atpirkšanas pakalpojumu, taču tikai ar nosacījumu, ka Biļešu Pircēji vai valsts iestādes ir pieprasījušas Darbuzņēmējam Biļešu atmaksu. 
  • Pasākums – izklaides, sabiedriskās dzīves, biznesa vai reklāmas pasākums, tostarp, uzvedums, luga, koncerts, diskotēka, sporta pasākums, izstāde, gadatirgus, konference, sacensības, izsole vai cits pasākums, uz kuru ir jāpērk Biļete un ko Klients rīko sabiedrībai.
  • Vispārējie nosacījumi – šajos Vispārējos nosacījumos "Līguma Vispārējie nosacījumi par biļešu tirdzniecību un citiem pakalpojumiem" ietvertie nosacījumi, kas pieejami līgumā par Pakalpojumu sniegšanu.
  • Pasūtījuma forma – forma, kādā tiek sniegta būtiskā informācija par Pasākumu, ko Klients iesniedz Darbuzņēmējam, lai pieprasītu Pakalpojumus. Pasūtījuma formas ir pieejamas: https://www.bilesuserviss.lv/eng/generalinfo/forpromoter/anketa/.
  • Puse – Klients un Darbuzņēmējs atsevišķi; Puses – Klients un Darbuzņēmējs kopā.
  • Pārdošanas atskaite –atskaite, kas ir Klientam pieejama tiešsaistē, tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikalā, pirms Pasākuma norises, un kurā ir sniegti dati par pārdošanu iepriekšējas Biļešu tirdzniecības periodā.
  • Pārdošanas ieņēmumi – ienākumu summa, ko Darbuzņēmējs iegūst no Biļešu pārdošanas Biļešu Pircējiem. Pārdošanas ieņēmumi arī ietver pievienotās vērtības nodokli, ja tāds piemērojams. Pārdošanas ieņēmumi neietver maksu, ko Biļešu Pircēji maksā Darbuzņēmējam par Biļešu iegādi, izmantojot Darbuzņēmēja tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikalu.
  • Pakalpojumi – Biļešu pārdošanas pakalpojums Klienta vārdā, tiešsaistē un tirdzniecības punktos, kas ir elektroniski savienoti ar Darbuzņēmēja sistēmu, kā arī, ja to pasūta Klients, izbraukuma tirdzniecība, Biļešu atpirkšanas pakalpojums, Piespiedu atpirkšanas pakalpojums un atskaišu iesniegšana Klientam atbilstoši Līgumam, reklāma un/vai citi Pakalpojumi, ko Darbuzņēmējs sniedz Klientam saistībā ar Pasākumu, kā var tikt norādīts vai kā Puses vienojas. Pakalpojuma maksa un citi norādītie noteikumi, kas attiecas uz Pakalpojumiem, ir sniegti Īpašajos nosacījumos.
  • Norēķini – uzskaites dokumenti, kurus Klientam uzrāda Darbuzņēmējs pēc Pasākuma norises, un kurā ir sniegti uzskaites dati par visām pārdotajām Biļetēm.
  • Īpašie nosacījumi – Vispārējos nosacījumus papildinoši noteikumi par Pakalpojuma maksām, kas piemērojamas konkrētiem Pakalpojumu veidiem, maksājuma procedūrai un citiem noteikumiem, kurus paraksta un piemēro Darbuzņēmējs un Klients.
  • Biļete(-s) – dokuments fiziskā formā vai elektroniska Biļete, kas nodrošina tiesības ieiet Pasākumā tai personai, kas uzrāda Biļeti, un tiesības pieprasīt Biļetes atpirkšanu no Klienta, ja Pasākums nenotiek.
  • Biļetes pircējs – fiziska persona, kas pērk Biļeti uz Pasākumu no Klienta, izmantojot Darbuzņēmēju kā starpnieku (komercaģents).
  • Biļešu atpirkšanas pakalpojums – Pakalpojumu veids, kurā Darbuzņēmējs veic pārdoto Biļešu atpirkšanu no Klienta Biļešu pircējiem, ja Pasākums tiek atcelts, vai tiek mainīts tā laiks, vieta vai izpildītāji, vai sākotnējais Pasākums tiek aizstāts ar citu pasākumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
 • Līguma noslēgšana
  • Līgumu veido gan Vispārējie nosacījumi, gan Īpašie nosacījumi. Pirms pasūtījuma veikšanas, iesniedzot Pasūtījuma formu Darbuzņēmējam, Klientam ir jāizlasa Vispārējie nosacījumi. Iesniedzot Pasūtījuma formu, Klients apstiprina, ka tas ir izlasījis un piekrīt Vispārējiem nosacījumiem.
  • Kolīdz Darbuzņēmējs saņem Pasūtījuma formu, tas sazinās ar Klientu, lai noslēgtu Īpašos nosacījumus. Kad Puses ir vienojušās par Īpašo nosacījumu saturu, tās sagatavo tos rakstiski un paraksta. Īpašos nosacījumus var parakstīt ar roku vai elektroniski atkarībā no Pušu norunātās izvēles.
  • Īpašie nosacījumi un to pielikumi papildina Vispārējos nosacījumus un ietver nosacījumus, kas nav atrunāti Vispārējos nosacījumos. Ja Vispārējie nosacījumi ir pretrunā ar Īpašajiem nosacījumiem un/vai to pielikumiem, tiks piemēroti Īpašie nosacījumi un to pielikumi. Pasūtījuma forma ir uzskatāma par daļu no Īpašajiem nosacījumiem, un tā ir piemērojama, ciktāl tā nav pretrunā ar Īpašajiem nosacījumiem.
 • Līguma priekšmets un Pakalpojumu sniegšana
  • Klients pilnvaro Darbuzņēmēju sniegt Pakalpojumus, tostarp pārdot Biļetes pirms Pasākuma saskaņā ar Līgumu.
  • Darbuzņēmējs atvelk aprēķinātās Pakalpojuma maksas, par kurām Puses vienojās Īpašajos nosacījumos, no Pārdošanas ieņēmumiem kā ieskaitu, ja Puses vienojas par papildu Pakalpojumiem, kur maksājumi tiek veikti pirms Biļešu pārdošanas vai ja Pārdošanas ieņēmumi nav pietiekami, lai segtu papildu Pakalpojumus, izņemot, ja Īpašajos nosacījumos ir noteikts pretējais.
  • Darbuzņēmējs darbojas kā starpnieks starp Klientu un Biļešu pircējiem, noslēdzot pārdošanas līgumus ar Klientu Klienta vārdā un interesēs. Darbuzņēmējam nav nedz pienākums, nedz iespējas izpildīt noslēgtos pārdošanas līgumus. Visas Biļešu pircēju tiesības un pienākumus pārvalda Klients, kurš atbild par pienākumu pret Biļešu pircējiem saturu, grozījumiem un izpildi, kas izriet no Biļešu tirdzniecības.
  • Ja Pasākums tiek atcelts, tiek mainīts Pasākuma laiks, vieta vai izpildītāji, vai arī Pasākums tiek aizstāts ar citu Pasākumu, Klienta pienākums ir atpirkt pārdotās biļetes un atlīdzināt Biļešu pircējiem visas iespējamās Biļešu pircēju prasības.
  • Klients var pasūtīt Biļešu atpirkšanas pakalpojumu no Darbuzņēmēja, ja Klients sniedz Darbuzņēmējam Biļešu atpirkšanai nepieciešamos līdzekļus. Šajā gadījumā Puses vienosies par Biļešu atpirkšanas pakalpojumu.
  • Kad Darbuzņēmējs Klienta vārdā izpilda Biļešu atpirkšanas pakalpojumu vai Piespiedu atpirkšanas pakalpojumu atbilstoši 3. nodaļā rakstītajam, Klients kļūst par starpnieku starp Biļešu pircējiem un Klientu. Darbuzņēmējam atpērkot Biļetes, no Klienta uz Darbuzņēmēju nepāriet nekādas juridiskas vai līgumiskas saistības attiecībā uz Biļešu pircējiem.
  • Ja Klients 30 dienu laikā pēc paziņojuma par Pasākuma atcelšanu vai Pasākuma laika, vietas vai izpildītāju maiņas, vai sākotnējā Pasākuma aizstāšanas ar citu Pasākumu nav pasūtījis Biļešu atpirkšanas pakalpojumu no Darbuzņēmēja, Darbuzņēmējam ir tiesības, bet ne pienākums, atpirkt visas vai daļu Biļešu no Biļešu pircējiem Piespiedu atpirkšanas pakalpojuma ietvaros pēc Biļešu pircēju vai valsts iestāžu pieprasījuma, atlīdzinot par Biļetēm samaksātās summas. Darbuzņēmējs par to rakstiski informē Klientu (piem., e-pastā) 10 dienas pirms Piespiedu atpirkšanas pakalpojuma sākšanas.
  • Ja Darbuzņēmējs ir informējis Klientu par Piespiedu atpirkšanas pakalpojuma sākšanu, Klientam ir pienākums atmaksāt visus no Darbuzņēmēja saņemtos maksājumus no Biļešu pārdošanas līdz datumam, kurā Darbuzņēmējs sāk sniegt Piespiedu atpirkšanas pakalpojumu. Visām Biļetēm, kas atpirktas Piespiedu atpirkšanas pakalpojuma laikā, tiek piemērota papildu Pakalpojuma maksa, kas norādīta Īpašajos nosacījumos, kā arī Klientam rodas papildu pienākums atlīdzināt Darbuzņēmējam visus izdevumus, ko radījis Piespiedu atpirkšanas pakalpojums, tostarp maksu, ko Biļešu pircējs ir samaksājis Darbuzņēmējam (un pēc tam atlīdzināto) par Biļešu pirkuma apstrādi. Klientam saglabājas pienākums samaksāt par visiem Pakalpojumiem (tostarp Piespiedu atpirkšanas pakalpojumu), ko Darbuzņēmējs ir sniedzis Piespiedu atpirkšanas pakalpojuma ietvaros.
  • Ja Klientam neizdodas izpildīt minētos pienākumus, veicot attiecīgā rēķina apmaksu, Darbuzņēmējam ir tiesības pildīt Piespiedu atpirkšanas pakalpojumu uz Pārdošanas ieņēmumu (tostarp Pārdošanas ieņēmumu no citiem Klienta pasākumiem) rēķina, ņemot vērā tālāk minētos principus un attiecīgo kārtību:
   • Darbuzņēmējs atvelk nesamaksātās Pakalpojuma maksas par jau sniegtajiem Pakalpojumiem (tostarp par Piespiedu atpirkšanas pakalpojumu);
   • Darbuzņēmējs piešķir atlikušo Pārdošanas ieņēmumu daļu, lai 120 kalendāro dienu laikā no sākotnējā Pasākuma datuma nodrošinātu Darbuzņēmējam spēju atmaksāt Biļešu izmaksas Pircējiem, kas iegādājās Biļetes ar kredītkarti.
   • Darbuzņēmējs piešķir atlikušo Pārdošanas ieņēmumu daļu, lai 120 kalendāro dienu laikā no sākotnējā Pasākuma datuma nodrošinātu sev spēju atmaksāt Biļešu izmaksas Pircējiem, kas iegādājās Biļetes ar citiem līdzekļiem, izņemot kredītkarti (piemēram, skaidrā naudā, ar dāvanu karti, naudas pārskaitījumu no finanšu iestādes).
   • Darbuzņēmējs atlīdzina visas atceltā Pasākuma Biļešu izmaksas uz Pārdošanas ieņēmumu rēķina 120 kalendāro dienu laikā kopš sākotnējā Pasākuma datuma, pamatojoties uz attiecīgajiem iesniegumiem un to iesniegšanas secībā.
  • Ja pēc 120 kalendārajām dienām kopš sākotnējā Pasākuma datuma kāda daļa no Pārdošanas ieņēmumiem joprojām ir Darbuzņēmēja rīcībā un Darbuzņēmējam nav nekādu prasījumu pret Klientu, Darbuzņēmējs atmaksā Klientam atlikušo Pārdošanas ieņēmumu daļu.
  • Darbuzņēmējs atmaksā naudu Biļešu pārdevējiem prioritārā secībā (piem., sākot ar Biļešu pircējiem, kas pirmie iegādājās biļetes), ņemot vērā 3.9. panta noteikumus.
  • Darbuzņēmējs ir tiesīgs apturēt Piespiedu atpirkšanas pakalpojuma sniegšanu, ja Darbuzņēmējam beidzas Pārdošanas ieņēmumi, no kuriem atvilkt maksājumus no Klienta, vai ja Klients nepilda savas Vispārējo nosacījumu 3.8. punktā minētās saistības. Taču, ja Darbuzņēmējs turpina sniegt Piespiedu atpirkšanas pakalpojumu, Klientam saglabājas pienākums veikt maksājumus par Piespiedu atpirkšanas pakalpojumu un atlīdzināt citas izmaksas, ko paredz Līgums.
 • Pušu pienākumi
  • Klients apņemas:
   • iesniegt Pasūtījuma formu Darbuzņēmējam, lai definētu pasūtītos Pakalpojumus un ierosinātu noslēgt Īpašos nosacījumus;
   • nodrošināt Darbuzņēmēja preču zīmes (logotipa) reklāmu un/vai atsauktos uz to visās publikācijās, internetā, televīzijā un radio reklāmās, kurās sniegta informācija par Biļešu pārdošanu. Ja Klients nolemj sniegt plašāku informāciju par Darbuzņēmēja izplatīšanas tīklu, tas izmantos šādu frāzi: "No Darbuzņēmēja tirdzniecības vietām un tiešsaistē www.bilesuserviss.lv".
   • Pasākuma norises vietā pieņemt derīgās Biļetes no Biļešu pircējiem, ko nodrošina Darbuzņēmējs un/vai Darbuzņēmēja partneru pārdošanas kanāli;
   • atpirkt Biļetes no Biļešu pircējiem, ja Pasākums tiek atcelts vai tiek mainīts tā laiks, vieta vai mākslinieki, vai Pasākums tiek aizstāts ar citu Pasākumu, pasūtot Biļešu atpirkšanas pakalpojumu vai Piespiedu atpirkšanas pakalpojumu saskaņā ar 3. nodaļu.
  • Darbuzņēmējs apņemas:
   • sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Pušu noslēgto Līgumu;
   • darīt Klientam pieejamu Pārdošanas atskaiti Darbuzņēmēja tiešsaistes sistēmā, nododot pārdošanas sistēmas lietotāja paroles Klienta tiešsaistes sistēmas lietotājiem saprātīgā laikā, sākot no iepriekšējas Biļešu tirdzniecības sākuma, un ļaut Klientam izgūt informāciju uz izturīga datu nesēja.
   • ierosināt Norēķinu sagatavošanu saskaņā ar Īpašajiem nosacījumiem;
   • nodrošināt reklāmas materiālu rādīšanu saskaņā ar Līgumu. Ja kāda cita persona/uzņēmums, kas vēl bez Darbuzņēmēja nodarbojas ar Biļešu starpniecības pakalpojumu, tiek iekļauta reklāmas materiālos, Darbuzņēmējam nav pienākums rādīt reklāmas materiālus.
 • Personas dati un piekļuve citiem datu veidiem
  • Darbuzņēmējs un Klients ir neatkarīgi datu pārziņi un nekas no šajā Līgumā teiktā nerada līdzdalīgu kontroli vai datu apstrādes attiecības starp Pusēm. Katra Puse ievēro pienākumus, kas uz to attiecas kā uz datu pārzini saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. g. 27. aprīlis) (VDAR), un katra Puse ir individuāli un atsevišķi atbildīga par tās ievērošanu un saistībām pret trešajām pusēm.
  • Puses nodrošina, ka tās apstrādā personas datus tikai tad, ja tam ir likumisks mērķis un tiesisks pamats saskaņā ar VDAR, un datu apstrādes principu ievērošanu, piem., personas dati tiek apstrādāti likumiski, godīgi un pārskatāmi.
  • Puses nodrošina pareizu un drošu personas datu glabāšanu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām un pieņemto tirgus praksi, un nodrošina, ka tām ir piemēroti tehniskie un organizatoriskie līdzekļi personas datu aizsardzībai pret nesankcionētu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu. Tas ietver saprātīgu soļu veikšanu, lai nodrošinātu Pušu vai jebkuru to pilnvaroto personu vai darbinieku, kuriem ir piekļuve personas datiem, uzticamību.
  • Darbuzņēmējs apstrādā tikai tos personas datus, kurus Klients vai Biļešu pircēji ir iesnieguši brīvprātīgi, un kas ir nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai. Papildinformācija par apstrādi ir sniegta Privātuma principos.
  • Darbuzņēmējs izpauž Biļešu pircēju personas datus Klientam, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Pakalpojumu, vai citos gadījumos, kas tas ir nepieciešams, Līguma izpildei. Klienta piekļuve datiem ir ierobežota tiktāl, ciktāl tas nepieciešams Līguma izpildei.
  • Klientam ir piekļuve Pārdošanas atskaitei un statistikai par Biļešu pārdošanu, kas aprakstīta 4. nodaļā.
 • Pienākums ievērot konfidencialitāti
  • Pusēm ir pienākums ievērot zemāk aprakstītos konfidencialitātes pienākumus un rīkoties saskaņā ar tiem visu Līguma darbības laiku un bez laika ierobežojuma pēc tā izbeigšanas attiecībā uz jebkuru otras Puses sniegto informāciju šī Līguma ietvaros. Puses nedrīkst izpaust Konfidenciālu informāciju (atbilstoši zemāk definētajam) saistībā ar šo Līgumu, kā arī nodot to dokumentus (vai to kopijas) trešajām pusēm, kurus tai iesniedza otra Puse, bez rakstiskas otras Puses atļaujas, izņemot tiktāl, ciktāl šādas informācijas un/vai dokumentu sniegšana trešajām pusēm ir nepieciešama Līgumā noteikto saistību izpildei.
  • Šī Līguma izpratnē konfidenciāla informācija ir visa informācija, neatkarīgi no tā, vai tā ir marķēta kā konfidenciāla, kuru izpauž otra Puse neatkarīgi no izpaušanas veida, tieši vai ar citas personas starpniecību, tostarp, bet ne tikai, attiecīgajiem pārvaldes institūtu pārstāvjiem, amatpersonām, darbiniekiem, starpniekiem, konsultantiem un citiem ar Pusi saistītiem pārstāvjiem, otrai Pusei un bez ierobežojuma ietver:
   • visu dokumentāciju un informāciju, viedokļus, jebkura veida un formas prognozes saistībā ar Pusēm, Pušu aktivitātes vai to zinātību;
   • visu mutisko informāciju un zinātību, kas iegūta no vai saskaņā ar Pušu pārrunām vai tikšanos;
   • jebkuru analīzi, kompilāciju, atskaites, memorandus, e-pastus, ziņojumus vai citus datus, neatkarīgi no tā, vai tos ir sagatavojušas Puses, un kas satur jebko no minētā attiecībā uz Pušu darījumiem (Konfidenciāla informācija).
  • Pirms izpaušanas publiski pieejamas informācijas izpaušana nav Konfidenciālas informācijas izpaušana šī Līguma izpratnē.
  • Šajā punktā minētie nosacījumi nav piemērojami situācijām, kurās šāda informācija un dokumentācija ir jāiesniedz kompetentām valsts iestādēm atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī jāsniedz trešajām pusēm, lai nodrošinātu Pušu ekonomisko darbību (juristi, revidenti, inspektori, grāmatveži un tamlīdzīgi).
  • Ja kāda Puse nelikumīgi izpauž Konfidenciālu informāciju trešajām pusēm, vainīgā Puse atlīdzina cietušajai Pusei radītos zaudējumus, kas izriet no šādas konfidenciālas informācijas izpaušanas.
 • Intelektuālā īpašuma tiesības
  • Vispārējo nosacījumu izpratnē intelektuālais īpašums ir visi darbi, zinātība, datora programmatūras, biznesa plāni un citas izstrādes, tostarp, bet ne tikai Pušu logotipi un zīmolu nosaukumi, koncepcijas, stratēģijas un metodes, izstrāde un plāni, finansiālās attīstības plāni, lekciju materiāli, instrukciju grāmatas, ieguldījums instrukciju grāmatās, izstrādājumi, vadlīnijas, prezentācijas, video ieraksti, inovatīvas tehnoloģijas, mārketinga stratēģijas, izgudrojumi, dizainparaugi un viss cits intelektuālais īpašums, kā arī jebkuri citi darba rezultāti, uz kuriem attiecas īpašumtiesības, autortiesības vai citas tiesības, kuras iespējams pasargāt ar patentu vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām.
  • Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder kādai no Pusēm, turpina tai piederēt. Līgums nemaina un neatceļ intelektuālā īpašuma tiesības.
  • Klients atļauj Darbuzņēmējam izmantot intelektuālā īpašuma objektus, kurus Klients ir piešķīris Darbuzņēmējam (ja attiecināms) Darbuzņēmēja tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikalā, lai pārdotu Biļetes Biļešu pircējiem un reklamētu Pasākumus. Klients apstiprina, ka tam pieder autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības uz konkrēto darbu vai saturu, vai ka tam ir cits tiesiskais pamats izmantot intelektuālā īpašuma objektu. Klients nodrošina, ka intelektuālā īpašuma objekti, ko tas sniedz Darbuzņēmējam publicēšanai tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikalā un citos Darbuzņēmēja informācijas kanālos, nepārkāpj trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, un atbilst piemērojamiem likumiem, tostarp piemērojamajiem likumiem par patērētāju tiesību aizsardzību un reklāmu.
  • Darbuzņēmējs ļauj Klientam izmantot Darbuzņēmēja logotipu Darbuzņēmēja preču zīmes (logotipa) reklāmai vai lai atsauktos uz to visās publikācijās, internetā, televīzijā un radio reklāmās, kurās sniegta informācija par Biļešu pārdošanu saskaņā ar 4. nodaļu.
 • Atbildība
  • Darbuzņēmējs nav atbildīgs Biļešu pircēju vai trešo pušu priekšā par Pasākuma norisi, organizāciju, reklāmu, informāciju vai citiem apstākļiem un saturu, kā arī iespējamajiem izdevumiem un zaudējumiem, kas rodas, ja Pasākums nenotiek. Visas prasības, kas izriet no iepriekšminētajiem iemesliem, risinās Klients.
  • Klients atbild par Klientam uzticēto aparatūru un programmatūru, un atlīdzinās aparatūrai vai programmatūrai nodarīto kaitējumu attiecīgā izstrādājuma tirgus vērtības ietvaros.
  • Pieņemot pārdošanai paredzētu Pasākumu, Darbuzņēmējam ir tiesības pieprasīt Klientam skaidrojumu par tā spēju organizēt Pasākumu, kā arī finansēt lielos izdevumus, kas ir saistīti ar Pasākumu (piem., mākslinieku maksas, īres maksas par norises vietu utt.). Ja Klients nespēj pārliecinoši pierādīt Darbuzņēmējam spēju finansēt Pasākumu, Darbuzņēmējam ir tiesības atteikties būt par starpnieku Biļešu tirdzniecībai uz Pasākumu. Taču skaidrības labad – pieņemot minētos skaidrojumus, Darbuzņēmējs joprojām nav atbildīgs par Pasākuma norisi, organizāciju un reklāmu, jebkuru informāciju par Pasākumu, vai jebkuriem apstākļiem, kas ir saistīti ar Pasākumu.
 • Izmaiņas Līgumā
  • Attiecībā uz Līgumu Puses nevar vienpusēji mainīt noteikumus un nosacījumus. Taču Puses var abpusēji rakstiski vienoties par Līguma izmaiņām vai noslēgt jaunus Īpašos nosacījumus ar citiem noteikumiem. Darbuzņēmējs var noteikt vai mainīt Biļešu cenas, sēdvietu izkārtojumu, zāles ietilpību un citus Pasākuma parametrus tikai tad, ja Klients to īpaši pieprasa.
 • Līguma izbeigšana no Klienta puses
  • Ja Klients vēlas izbeigt Līgumu pirms Īpašajos nosacījumos nolīgtā termiņa, Klients vismaz piecas darba dienas iepriekš rakstiski informē par to Darbuzņēmēju. Ja Klients izbeidz Līgumu priekšlaikus, Klientam ir jāmaksā līgumsods 300 EUR apmērā, un jāizpilda visas savas saistības, kas radušās pret Darbuzņēmēju līdz izbeigšanas brīdim, 10 darba dienu laikā no Klienta paziņojuma par Līguma izbeigšanu iesniegšanas un Darbuzņēmēja rēķina saņemšanas.
  • Brīdī, kad Klients izbeidz Līgumu, Darbuzņēmējs pārstāj sniegt Pakalpojumus. Ja Puses nav vienojušās par Biļešu atpirkšanas pakalpojumu, pārdotās Biļetes joprojām ir spēkā, taču Klients ir vienīgā, pilnībā atbildīgā persona par Biļešu tirdzniecību attiecībā uz Biļešu pircējiem.
  • Klients nevar izbeigt Līgumu vienpusēji, ja Pasākums tiek atcelts, tiek mainīts Pasākuma laiks, vieta vai izpildītāji, vai ja Pasākums tiek aizstātas ar citu Pasākumu, pirms Darbuzņēmējs ir pabeidzis Biļešu atpirkšanas pakalpojumu (ja Klients to ir pasūtījis) vai Piespiedu atpirkšanas pakalpojumu (ja to pieprasa Biļešu pircējs vai uzraugošā iestāde). Līgums tiek izbeigts, kolīdz Biļešu atpirkšanas pakalpojums vai Piespiedu atpirkšanas pakalpojums ir pabeigts.      
 • Pakalpojumu apturēšana un izbeigšana no Darbuzņēmēja puses
  • Darbuzņēmējam ir tiesības nekavējoties apturēt Pakalpojumu sniegšanu, ja Darbuzņēmējam ir kļuvis zināms (tostarp no publiskajā telpā publicētās informācijas), ka Klienta organizētā Pasākuma laiks ir vai varētu tikt pārcelts un/vai plānotais Pasākums, kuru organizē Klients, varētu tikt atcelts. Šādā gadījumā Darbuzņēmējs piecas dienas pirms piespiedu izbeigšanas informē Klientu par Pakalpojumu sniegšanas apturēšanu. Ja Klients piecu dienu laikā nevar pierādīt vai garantēt, ka Pasākums notiks, Darbuzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.
  • Darbuzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to paziņojot Klientam vismaz 30 dienas iepriekš, ja Klients pārkāpj un/vai nepilda šī Līguma noteikumus un nosacījumus, kā arī ja Klientam tiek sākts maksātnespējas process. 30 dienu periodā Klientam ir tiesības sniegt paskaidrojumus pēc būtības, pierādot, ka Darbuzņēmēja apsūdzības ir nepamatotas. Taču, ja Klients nevar pierādīt, ka tas nav pārkāpis Līgumu, Darbuzņēmējam ir tiesības izbeigt Līgumu.
  • 30 dienu periods nav piemērojams, ja Pakalpojumu izbeigšanu pieprasa valsts iestāde uz likuma pamata, vai ja Klients, izmantojot Darbuzņēmēja tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikalu, ir atkārtoti pārkāpis noteikumus un nosacījumus.
  • Ja atcelšanu ierosina Darbuzņēmējs, tam bez liekas kavēšanās ir jāatjauno Klienta piekļuve Darbuzņēmēja tiešsaistes informācijas sistēmai un jānodrošina piekļuve tiešsaistes informācijas sistēmā jau ierakstītajiem vai uzglabātajiem datiem par Biļešu tirdzniecību.
 • Sankcijas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas noteikumi un "zini savu klientu" principa ievērošana
  • Klients paziņo Darbuzņēmējam, ka Klients un tā patiesie labuma guvēji, visi Pasākuma izpildītāji un personas, kas ir iesaistītas Pasākuma organizēšanā, nav personas, kurām Latvijas, Eiropas Savienībā vai Amerikas Savienotajās Valstīs ir uzliktas sankcijas, vai personas, kuras ir pārkāpušas Latvijā, Eiropas Savienībā vai Amerikas Savienotajās Valstīs piemērojamos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas tiesību aktus. Klients veic un turpinās veikt padziļinātu to personu izpēti, kas piedalās Pasākumā vai iesaistās Pasākuma organizēšanā, lai identificētu sankcijām pakļautās personas.
  • Klientam ir jāsniedz Darbuzņēmējam jebkuri dati, kas ļauj identificēt Klientu un tā patiesos labuma guvējus, visus Pasākuma izpildītājus vai personas, kas ir iesaistītas Pasākuma organizēšanā, un jāpārbauda, vai šādām personām nav uzliktas starptautiskas sankcijas.
  • Ja Darbuzņēmējam ir pamats uzskatīt, ka, izpildot šo Līgumu, Klients ir pārkāpis šajā punktā noteiktās saistības, Darbuzņēmējs ir tiesīgs apturēt Pakalpojuma sniegšanu līdz attiecīgie apstākļi tiek noskaidroti saskaņā ar 11. nodaļu.
  • Ja Klients 30 dienu laikā nespēj sniegt pietiekamu pamatojumu, ka visas aizdomas ir nepamatotas, Darbuzņēmējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu saskaņā ar 11. nodaļu.
 • Pasākuma redzamība
  • Biļešu pircēji var meklēt Pasākumus, izmantojot funkciju "Meklēt" un ievadot tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikalā atslēgvārdu, kas attiecas uz konkrēto mākslinieku, Pasākumu vai norises vietu. Papildus tam Biļešu pircēji tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikalā var atlasīt Pasākumus pēc laika, perioda, atrašanās vietas, Klienta, Pasākuma statusa un Pasākuma kategorijas.
  • Katrā tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikala sadaļā Pasākumi tiek rādīti pēc noklusējuma, vadoties pēc norises datuma augošā secībā. Taču Biļešu pircēji var mainīt meklēšanu pēc datuma dilstošā secībā, pēc cenas augošā vai dilstošā secībā, vai pēc nosaukuma alfabētiskā secībā.
  • Turklāt Klients var iegādāties reklāmas Pakalpojumu, lai reklamētu Pasākumu reklāmkarogos, kas redzami tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikalā. Ir pieejami dažādi reklāmkarogu veidi, piemēram, vispārējās sadaļas augšpusē, "Ieteikumu" sadaļā vai uznirstoši reklāmkarogi. Par reklāmkarogu veidiem un cenām, kā arī citiem reklāmas Pakalpojumiem Puses vienojas atsevišķi pēc individuāla cenrāža, ko nodrošina Darbuzņēmējs.
 • Nepārvarama vara

Puses nav atbildīgas par Līguma pārkāpumu, ja attiecīgais uzvedums nav iespējams nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ja nepārvaramas varas ietekme ir pārejoša, Līguma pārkāpums ir attaisnojams tikai tajā periodā, kurā apstākļi kavēja pienākumu pildīšanu. Nepārvaramas varas situācijā Pusēm joprojām ir pienākums pielikt visas pūles, ja tas iespējams, lai turpinātu pildīt Līgumu un novērstu šķēršļus. Puses turpinās pildīt savus līgumiskos pienākumus, kolīdz šādi šķēršļi ir likvidēti. Nepārvarama vara maina Līgumā norādītos izpildes termiņus par tādu periodu, uz kuru Līguma izpilde tika kavēta minēto faktoru dēļ.

 • Komerciālo lietotāju interešu un tiesību aizsardzība
  • Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1150 Klientam kā Darbuzņēmēja tiešsaistes Biļešu tirdzniecības veikala biznesa lietotājam ir iespēja pasargāt savas intereses un tiesības, izmantojot pārstāvniecības organizācijas un asociācijas. Komerciālo un korporatīvo tīmekļvietņu lietotāju pārstāvības reģistrs Latvijā ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Latvijas valsts iestāde, kās pārrauga tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju atbilstību Regulas (ES) 2019/1150 prasībām, ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
 • Nobeiguma noteikumi
  • Ja kāds Līguma nosacījums kļūst nederīgs, jo tas ir pretrunā ar piemērojamo likumu, tas neietekmēs pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
  • Līgums un jebkuras no tā izrietošas tiesības un pienākumi tiek regulēts un ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
  • Neskarot Klienta likumiskās tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1150, Puses vienojas, ka jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi noregulēts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesā Rīgā (PVN reģ. Nr. LV40003081501, Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010) atbilstoši piemērojamajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un minētās Šķīrējtiesas nolikumam viena šķīrējtiesneša sastāvā. Tiesvedība norisināsies latviešu valodā. Prasītājam ir arī tiesības izvēlēties Latvijas Republikas tiesu, kur Rīgas pilsētas tiesai ir jurisdikcija izskatīt strīdu kā pirmās instances tiesai.
Pēc ievadītās informācijas nekas nav atrasts
Loading...
Atjaunot